Форум 2009


Інститут планетарного синтезу (Женева)
Національний технічний університет України «КПІ»
Рада громадських організацій України

ІХ Міжнародний форум
ЕТИЧНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

Київ, пр-т Перемоги, 37,
НТУУ „Київський політехнічний інститут”
28 — 29 травня 2009 р.

Резолюція

Основна мета Форуму — об’єднання зусиль людей доброї волі, представників державних та громадських організації, новаторів та професіоналів для вирішення проблем оновлення на засадах загальнолюдських духовних цінностей таких життєво необхідних систем функціонування нашого суспільства як освіта, охорона здоров’я, інформаційний простір, становлення громадянського суспільства в Україні.
Форум поставив та обговорив декілька актуальних для сьогодення України питань:

Етичні засади майбутньої цивілізації
1. Етичні та духовні аспекти освіти й виховання
2. Дитина – родина: нові парадигми взаємовідносин
3. Моральні виміри соціально-політичного життя

Духовні аспекти здоров’я людини та суспільства
1. Шляхи розвитку екосистеми планети Земля
2. Етика взаємовідносин та спілкування як основа здоров’я
3. Енергія Нової Доби та здоров’я людини

Ці питання суто практичні, але вимагають для своєї реалізації нового мислення, що базується на більш глибокому, цілісному уявленні про людину та світ, більш свідомого ставлення до свого громадянського обов’язку. Попереду велика робота синтезу, яку ми пов’язуємо з діяльністю Ради громадських організацій.
Учасники Форуму на заключному засіданні 29 травня 2009р. одностайно ухвалили висновки роботи секційних засідань:

  1. Соціальна відповідальність, що базується на етичних принципах і дотриманні прав людини, стала нагальною потребою розвитку суспільства в цілому і освіти зокрема. Розвиток інституту соціальної відповідальності відбувається на різних рівнях: державному, громадських організацій, бізнес-організацій, місцевих органів влади, профспілок, де роль освітніх закладів є визначальною. Соціальна відповідальність нами розглядається як свідомий вибір, свідоме оцінювання власних дій та вчинків, що засобами освіти має виховуватись змалечку та поступово розвиватися протягом навчання через набуття життєвого досвіду людини.
  2. Ми живемо в час змін і це накладає відбиток на всі сфери життя. Складаються нові парадигми взаємовідносин батьків та дітей, що стосується питань виховання. Авторитарна система виявляє свою неспроможність.
  3. Гуманістичний підхід зберігає та укріплює внутрішню цілісність дитини. Справжня батьківська любов розуміє потреби дитини і необхідність взаєморозуміння. Заборона змінюється пропозицією кращої альтернативи. Дуже може допомогти в розумінні поведінки дитини його астрологічна карта, розтлумачена астропсихологом.
  4. Обговорюючи духовні виміри соціально-політичного життя та формування національної еліти, присутні зійшлися на висновку, що для трансформації нашого суспільства потрібно змінити парадигму розвитку – в основі усіх трансформацій повинен бути розвиток духовності особистості, тільки за умови духовності можливо віднайти ті ідеї, створити таку ідеологію та методологію, які призведуть до змін усіх сфер суспільного життя.
  5. Потрібні зміни у свідомості, осмислення вищих духовних цінностей. Елітою стануть ті, для яких влада – це, перш за все, любов та відповідальність.
  6. Екологічна система планети Земля повинна розвиватися через заходи її оздоровлення Екологічна етика повинна стати основою поведінки сучасної розвинутої людини, яка розширює всій світогляд і пізнає Закони розвитку через реальний практичний дотик до природи. Робота секції сприяла синтезу науки та практики, утверджувала необхідність пізнання рідної землі, її сили та особливостей, впливу ландшафту на людину, творчому підходу до створення краси навколишнього середовища. Важливе практичне значення для екології має видалення та переробки сміття, створення гармонійного людині життєдайного оточуючого простору.
  7. Розвиток і здоров’я людини безпосередньо залежать від виконання ним космічних законів. Культура життя включає в себе відкрите серце, любов та красу, простоту та творче служіння.

Винославська Олена Василівна НТУУ «КПІ», співголова оргкомітету
Гавриленко Світлана Йосипівна Комітет з етики та гуманітарної експертизи, співголова оргкомітету
Тарасов Олександр Миколайович Благодійний фонд «За покликом серця»
Тимченко Станіслав Костянтинович НТУУ «КПІ», співголова оргкомітету

ПРОГРАМА

28 травня 2009 року

ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ. Гавриленко С.Й., співголова Оргкомітету Форуму

ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ:
Варламов Г.Б., проф., проректор з виховної роботи НТУУ «КПІ», Київ
Анантакришна, д-р, Духовная миссия служения Учителя ЕК, Индия
Бердник В.С., Українська Духовна Республіка

К ЛУЧШЕМУ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ. Рудольф Шнайдер. Институт планетарного синтеза, Женева, Швейцария.

ЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. КостицькийВ.В., Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі

ПУТЬ ДУХОВНОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВА. Бинат С.Г., доктор философии, академик УТА, Межд. центр внедрения программ ЮНЕСКО, Украинская академия целительства

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ. Бабич В.П., доктор экон. наук, проф. Международный Соломоновский университет, г. Харьков

ВСЕСВІТНІ ОСНОВИ ДУХОВНОСТІ Й ЕТИКИ. Шилов Ю. О., Кафедра українознавства МАУП, Київ

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ. Александр Пастушенко, Председатель Всеукраинской общественной организации «ХРАН», г. Киев

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ДУХОВНОСТЬ. Сергей Мельников, заслуженный летчик-испытатель России

ОСОЗНАННЫЙ СВОБОДНЫЙ ВЫБОР – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. Синеокая М.О., Киевский духовно-просветительский центр «Творение мира»

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ ИНДИИ. Анантакришна Е., д-р, Духовная миссия служения Учителя ЕК, Индия

Секція № 1: ЕТИЧНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ОСВІТІ.
Веде Олена Винославська, к.псих.н., НТУУ КПІ Київ

РОЛЬ ЕТИЧНИХ НАСТАНОВЛЕНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ У КЕРІВНИКІВ ВНЗ. Блохіна І.О., НТУУ ”КПI”

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Винославська О.В., НТУУ ”КПI”

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. Гончаренко М.С., КуйдинаТ.М., Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

БАЗИСНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭТИКИ БУДУЩЕГО. Джелали В.И., Украинский центр сохранения и активизации новых идей, г. Киев

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Кононець М.О., НТУУ ”КПI”

МОРАЛЬНО-СМИСЛОВІ ОРІЄНТИРИ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В ЕПОХУ НЕЛІНІЙНОГО МИСЛЕННЯ. Кузнєцова І.В., к.ф.н., Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

ТВОРЧЕСТВО КАК ФАКТОР ГАРМОНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ. Марусенко Е. А., к.мед.н., магистр психологии, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, кафедра психологии

ГОТОВНІСТЬ ДО ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ОСВІТІ. Мірошниченко Г.В., НТУУ ”КПI”

АСТРОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ: ПОТРЕБА ІНТЕГРАЦІЇ. Сайка Оксана, Психолог, астролог, Львів

РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. Сусська О.О., зав. кафедри соціології та соціальної психології МАУП

СУЧАСНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Тюріна Т.Г., Національний університет «Львівська політехніка», Львів

ЭТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ. Федченко В.А., НТУУ ”КПI”

ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВУЗІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ. Чукавіна Т.Е., НТУУ ”КПI”

Секція № 2: ДИТИНА — РОДИНА: НОВІ ПАРАДИГМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН
Веде Олександр Тарасов, БФ «За покликом серця»

ИСКУССТВО БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ. Аганина С.Г., Сиромля С.Г.,
Всеукраинской Академии Универсологии. Одесса.

ФОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ. Бежевець А.М., НТУУ ”КПI”

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЧЕРЕЗ ГАРМОНИЗАЦИЮ СВЯЗЕЙ И ОТНОШЕНИЙ ВНУТРИ ВАШЕГО РОДА. Бернацкая Наталья Богдановна, практикующий психолог, системный терапевт, семейный консультант, специалист по семейным расстановкам, сертифицированный Московским институтом интегративной семейной терапии

ТРАДИЦІЯ ЯК АРГУМЕНТ В ОБГРУНТУВАННІ НОРМ І ПРИНЦИПІВ МОРАЛІ. Бондар Т.І., Київський міський педагогічний університет ім. Грінченка, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТИПОЛОГІЇ ДІВЧАТ МОЛОДШОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ. О.Ю. Декар, ас., Н.О. Птіцина, cтуд., Київський національний університет технології і дизайну

ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СОМАТОТИПІВ ФІГУР ДІВЧАТ МОЛОДШОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ. Зубкова Л.І., проф., Декар О.Ю., ас., Київський національний університет технології і дизайну

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖИЗНИ — СТРОИТЕЛЬСТВО РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ («ГНЕЗД») ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ. Ковалев М.Е., член Международной Академии Фундаментальных Основ Бытия, полковник, г. Киев

ПРОЯВИ ІНФАНТИЛІЗМУ В НАЩАДКІВ ТРИПІЛЬЦІВ. Огірко О.В., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, м. Львів

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ. Омельченко Л.М., Національний університет біоресурсів та природокористування України, м.Київ

КАЧЕСТВО ЗДОРОВЬЯ ИНДИВИДА, СЕМЬИ, ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. А.А. Попов, д.м.н., профессор научный пенсионер Международного Научно-Учебного центра информационных технологий и систем НАНУ и мин. образования и культуры Украины, г. Киев

ДИНАМІКА ІНТЕРЕСІВ ТА ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АРТТЕРАПІЇ. Сємєніхіна Г.В., Марусенко О.А., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

КЛЮЧ НОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ – ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА. Синеокая М.О., Киевский духовно-просветительский центр «Творение мира»

ВПЛИВ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН БАТЬКІВ НА ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ У ДІТЕЙ. Стахневич В.І., Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

Секція № 3: ДУХОВНІ ВИМІРИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ
Веде Ліана Мусатова, к.б.н., президент МБФ «Співтворчість» Київ

ПОДОРОЖ У ГЛИБИНУ ТИСЯЧОЛІТЬ – МУЗЕЙ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. Гаврилова Т.С., Школа ландшафтної творчості «Оранта»

БІОЕТИКА ЯК ГАРМОНІЗУЮЧИЙ ЧИННИК СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. АНТИ-КРИЗОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕГРОВАНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ТА ЙОГО АКТУАЛІЗАЦІЯ ШЛЯХОМ ПОЕТАПНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ. Гордієнко О.В., лікар вищої категорії. Експерт ЕК НМАПО ім. П.Л.Шупика; Комітет етики та гуманітарної експертизи; Центр сприяння суспільному розвитку ім. М.Пирогова

ДОВІРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЗРІЛОСТІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН. Гоч Р. М., Інститут Соціології НАНУ, м. Львів

ВАДИ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Гусак Н.К., НТУУ ”КПI”

РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ. Анатолій Жуковський, Голова правління, депутат Рівненської обласної Ради, голова депутатської комісії по духовності, культурі та соціальних культурі та соціальних питань, м.Рівне

РОЛЬ Г?РОМАД У ПРОЦЕСІ ЗМІН ПАРАДИГМИ. Канафоцька Г. П., Освітньо-консалтингова компанія «ВІК-ХХІ», м. Київ

СОЛІДАРНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ЧЕСНОТА. Клименко М.І., НТУУ ”КПI”

ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Кузнецова Т.В., проф. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

НАУКА, ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ В ТЕОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ. Машихин Ю.П., Институт политичного моделирования и государственного строительства, г. Ужгород

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ. Мелащенко Е.М., НТУУ ”КПI”

РАЙ ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ. Мусатова Л.А., МБФ «Сотворчество»

ЭПОХИ ДУХОВНЫХ КРИЗИСОВ. Рыжкова С.А., Государственная академия руководящих кадров культуры, Киев

МЕТОДИКИ ФАНДРЕЙЗИНГУ ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ. Тарасова О.О., Благодійний культурно-Освітній Фонд „За Покликом Серця”, м. Київ

УКРАИНА-РУСЬ – КОЛЫБЕЛЬ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ. Сидорук Д.Г. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель образования Украины,. г.Севастополь

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ. Шилов Ю. О., зав. кафед-рою українознавства Міжнародної Академії управління персоналом; почесний доктор, професор ПРА і МАУП, академік Православной Русской Академии при РАН, Української міжнародної Академії оригінальних ідей, New York Academy of Sciences, кафедра українознавства МАУП, Київ

Творчі майстерні

1. ТРИ ТВОРЕНИЯ или ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ В АНАЛОГИИ С ЭМБРИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА. Ведущая Стайкова Н.Д. Международное теософское общество. Румыния
2. СЕМЕЙНО-СИСТЕМНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО МЕТОДУ Б.ХЕЛЛИНГЕРА «СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ». Ведущая Бернацкая Наталья Богдановна, практический психолог, семейный консультант, системный терапевт (метод Хеллингера), г.Днепропетровск
3. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗВИЧОК ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ МАЙБУТНЬОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. Ведуча Синеокая М.О. Директор та співзасновник Київського духовно-просвітницького центру «Творіння миру», президент Київської Федерації астрологів, викладач класичної астрології, психоаналітик

29 травня 2009 р.

10.00 — 13.00 (Реєстрація учасників з 9.30, Наукова бібліотека КПІ, конференц-зала №12, 5-й поверх

Пленарне засідання: ДУХОВНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я
Веде Лариса Попова, д.м.н., проф., НМАПО

ВАЛЕОЛОГИЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА. Апанасенко Г.Л., д.мед.н., профессор, зав. каф. КМАПО им. П.Л.Шупика, Киев

ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. Ю.Батулин, главный эксперт Международной академии биоэнерготехнологий, доктор философии в области парапсихологии, онкоисследователь, г.Киев

ДУХОВНІСТЬ, ЗДОРОВ’Я ТА СУСПІЛЬСТВО. Є.О.Осадчий, А.М.Попов, Івашківський О.І., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем МОіН і НАН України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОіН України

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ДУХОВНОСТЬ. Л.А.Попова, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика

ЛЮБІМО РІДНУ ЗЕМЛЮ! ПРО ФОРУМ ЛАНДШАФТНИХ ДИЗАЙНЕРІВ-ПРАКТИКІВ – 2009 У НІКІТСЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ В КРИМУ. Кликова Л.М., ландшафтний архітектор-дослідник, засновник та керівник Української школи ландшафтної творчості «Оранта»

ПОЛЕТ ДУХА. В.П. Гоч, В.Л. Кулиниченко, Л.И. Лобортас , А.А. Теличко, Е.Н.Теличко, Центр изучения и развития Жизни «ЭльКийг», (гг. Севастополь, Киев)

ЕТИКА І ГУМАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА. Гур В.І., д. ф. н., професор, НТУУ «КПІ», факультет соціології і права, м. Київ

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ – ФУНДАМЕНТ ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА. Товченко Ольга Петровна, член Профессиональной Психотерапевтической Лиги России, г. Харьков

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Холодова И.С., доктор философии в области психологии, г.Киев

Секція № 4: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМИ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ
Веде Людмила Кликова, Українська школа ландшафтної творчості Оранта

ЭКОПОСЕЛЕНИЕ – ОДИН ИЗ РЕАЛЬНЫХ ВЫХОДОВ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА. Алексеева С.М., Черниговская городская общественная организация «Родовая Земля»

О РОЛИ И ПРОБЛЕМАХ ПРОФЕССИИ «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР» В СОВРЕМЕН-НОМ ОБЩЕСТВЕ. Волкова С.В., директор Садового Центра «Первоцвет», г. Днепропетровск

КРАСОТА И ДУХОВНОСТЬ. Гавриленко С.И., к.ф.-м.н., доцент. Комитет по этике и гуманитарной экспертизе

ПРОЕКТ «БЕЗВІДХОДНЕ ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГОНОСІЇВ З ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ (ТПВ), ВІДХОДІВ ЛІСО- ТА АРГОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ». Дорошенко С.М., приватний підприємець, м. Мена, Чернігівської області

АКТУАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТЫ. Дурицкая И.В., ландшафтный дизайнер, Творческий союз «Нюанс»

ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА: ФАНТАЗІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ. Єгорова Т.М., Європейський університет, Київська міська організація УЕА“Зелений світ”

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СВЕТЕ НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. Заец Р.В., Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, Киев

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТА. Кликова Л.М., Школа ландшафтної творчості «Оранта». Киев

СОФИЯ РУСОВА И КОНЦЕПЦИЯ УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. Летута О.Ф. Школа ландшафтного творчества «Оранта», г.Чернигов

КАРТОГРАММА ГРУНТОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ. Кузьманенко О.Л., Институт ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины, г. Киев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Синеокая М.О., Киевский духовно-просветительский центр «Творение мира»

ПРОЕКТ. ЗАВОД ПО УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 8 ТЫС ТОНН ОТХОДОВ В ГОД. Синозацкий А.М., Директор НПП «Фантомаш», г. Сарны, Ровенская обл.

Секція № 5:ЕТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН ТА СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВ’Я
Веде Петро Мовчан, к.філос.н., доцент, Міжнародна академія фундаментальних основ буття

ЕТИКА МАЙБУТНЬОГО – ЕТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Анацька Н. В., ст. викладач кафедри філософії НТУУ «КПІ», факультет соціології і права, м. Київ

ПОЗИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА. Гущина Т.Ю., НТУУ ”КПI”

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК СТРАТЕГІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В АСПЕКТІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Дударенко І.Л., студентка, 6 курс Факультет соціології та права НТУУ „КПІ” м.Київ

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТІ В МІЖОСОБИСТІСНОМУ СПІЛКУВАННІ. Жирун О.А., НТУУ ”КПI”

КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТИЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В ОРГАНІЗАЦІЇ. Калініна О.В., НТУУ ”КПI”

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПРАВА. Котикова О.М., к.пед.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

САМОКОНТРОЛЬ У СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ. Матвієнко Ю.О., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ТРЕНІНГУ ”ДУХОВНІСТЬ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО СПІЛКУВАННЯ» У ВИЩОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Медвідь Л.А., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. Мейтарчан С.Ю., НТУУ ”КПI”

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Мігалуш А.О., НТУУ ”КПI”, м. Київ

МЫСЛЬ КАК ПЕРВОПРИЧИНА ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ. Синеокая М.О., Киевский духовно-просветительский центр «Творение мира»

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ І ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Черниш О.С., Шевкун М.В., Білоножкіна О.М., Науковий центр екрального аналізу, м. Київ

Секція № 6:ЕНЕРГІЯ НОВОЇ ДОБИ: РОЗВІТОК ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Веде Наталя Березанська, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Культурний Фонд „АНК”

НЕМОЖЛИВО ЗБУДУВАТИ РАЙ, АЛЕ МОЖНА ЗАПОБІГТИ ПЕКЛУ. Куцик К.М., НТУУ ”КПI”

ТВОРЧА УЯВА ЯК ЧИННОК МЕДИТАТИВНИХ ТЕХНІК НОВОЇ ДОБИ. Андрієвська Н.В. Громадянський інститут лідерства, Київ

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ. Забава Андрій, Центр Езотеричної Просвіти та Синтезу ГО “Сходження”, м. Львів

ЭНЕРГИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: РАЗВИТИЕ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. Ковалев М.Е., пол-ковник. Международная Академия Фундаментальных Основ Бытия, г. Киев

МЕДИТАЦИЯ КАК ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. Павлов В.Г., Общественная организация «Эколого-культурный центр «Киевский ДАР», г. Киев

РЕАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ ПЯТИ КАЧЕСТВ ЗДОРОВЬЯ. А.А. Попов, д.м.н., профессор на-учный пенсионер Международного Научно-Учебного центра информационных технологий и систем НАНУ и мин. образования и культуры Украины, г. Киев

СПОСОБ ГАРМОНИЗАЦИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА. Саблина Л.И., Академик Международной Академии Биоэнерготехнологий, Врач-психотерапевт, Врач народной и нетрадиционной медицины, Гранд мастер Рейки, Биоэнерго-терапевт международной категории

О ДУХОВНОМ АСПЕКТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА. Тимченко С.К. Кузнецова В.А., НТУУ ”КПI”, Киев, Украина

ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ИНФОРМАЦИОННО-ВОЛНОВОЙ МЕДИЦИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА «КСК-БАРС». Новицкая Л.В., психолог, целитель. Научно-исследовательский центр “Inner Lab”

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЧЕЛОВЕКА К ВЕЛИКОМУ ПЕРЕХОДУ. Павловец И.Н., профессор, академик МАЭН. Ворзель

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ РИТМОВ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ЖИЗНИ. Петюшенко Л.Н., к.т.н., Крымская ассоциация по биоэнергоинформационному обмену в природе

ГАРМОНИЯ. Щукин В.П., Украинская ассоциация народной медицины, г. Севастополь

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. Яровая О.В., член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги

Творчі майстерні

1. НОВЕ БАЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІН. Ведуча Канафоцька Г.П., Освітньо-консалтингова компанія „Вік-ХХІ”.

2. ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ. Ведущая Товченко Ольга Петровна, Член Профессиональной Психотерапевтической Лиги России, г. Харьков

3. РИТМОПЛАСТИКА ТЕЛА. Ведущая Оксана Яровая, член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги.