Форум 2007


Інститут планетарного синтезу (Женева)
Національний технічний університет України «КПІ»
Рада громадських організацій України

VІІ Міжнародний форум
ЕТИЧНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

Київ, пр-т Перемоги, 37, 1-й корпус, конференц-зал
НТУУ „Київський політехнічний інститут»
25 — 26 травня 2007 р.

ПРОГРАМА

25 травня 2007 року

ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ. Гавриленко С.Й., співголова Оргкомітету Форуму

ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ:
Федорова І.І. , проф., Національний технічний університет України «КПІ», Київ
Коваленко О.П., Керівник напрямку «Завтра» Міжнародного фонду «Україна 3000»
Блінда Л.П., Київська міська держадміністрація
Бердник Валентина, Українська духовна республіка
Грицаєнко З.М., академік, віце-президент АНВШУ

ЖИВОЙ СИНТЕЗ — ОСНОВА ПРАВИЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. Рудольф Шнайдер, генеральний секретар Інституту Планетарного Синтезу (Женева)

СОВРЕМЕННАЯ ОНТОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА НОВОЙ ЭПОХИ. Бабич В.П., доктор экон. наук, проф. Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Ассоциация ученых штата Массачусетс, Бостон, США

ПУТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. Бинат С.Г., доктор философии, академик УТА, Межд. центр внедрения программ ЮНЕСКО, Симферополь

УРОВНИ ЗНАНИЯ И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА. Рыжкова С.А., Государственная академия руководящих кадров культуры и искусств, Киев

ОСНОВНОЕ ЗАДАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСТОИТ В ФОРМИРОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ДУХОВНОСТИ. Гончаренко М. С., проф., Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина г. Харьков

„НАРІЖНИЙ КАМІНЬ» МАЙБУТНЬОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. Дробенко Б.Д.*, Панів Г.Г.**, *Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, **Науково-навчальний центр «Професіонал», Львів

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ КРИЗИС И НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ.
Малюта А.Н., Рыбак М.Б., ЦГИ «Звездный Час», г. Львов

Секція № 1: ЕТИЧНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
Веде Олена Винославська, к.псих.н., НТУУ «КПІ», Київ

ЭТИКА — ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Березанская Н.И., КНЭУ им. В. Гетьмана, Комитет по этике и гуманитарной экспертизе. Киев.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ МОРАЛІ УПРАВЛІНЦЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ. Блохіна І.О., НТУУ «КПІ», м. Київ

ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ ЗМІН. Винославська О.В., Національний технічний університет України «КПІ», Київ

ЕТИЧНІ ВИМІРИ ЖИТТЯ. Гавриленко С.Й., к.ф.-м.н., доцент, голова правління Комітету з етики та гуманітарної експертизи Київ

СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Андрій Забава, Громадське об’єднання «Сходження», м. Львів

МОРАЛЬНИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ. Клименко М.І., Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут» м. Київ

ЭТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ. Клочко Г.А., Днепропетровский национальный техни-ческий университет железнодорожного транспорта

ПРОВІДНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ: ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ. Медвідь Л.А,. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТСТІ. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД. Помиткін Е.О., к.пс.н., зав. відділу Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ

ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ГУМАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Станислав Тимченко, Валентина Кузнецова, доценты НТУУ «КПИ», Киев

ДО ПРОБЛЕМИ ОДУХОТВОРЕННЯ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Тюріна Т. Г., канд. пед. наук, до-цент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін університету «Львівський Ставропігіон»

Секція № 2: ДИТИНА — РОДИНА: НОВІ ПАРАДИГМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН
Веде Олександр Тарасов, БФ «За покликом серця»

ИСКУССТВО БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ. Аганина С.Г., Сиромля С.Г.,
Всеукраинской Академии Универсологии. Одесса.

ПРОЕКТ МОДЕЛІ ОСОБИСТОСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ. Батліна Л.В., канд.пед.наук, доцент, Юридичний інститут МВС України, Запоріжжя

ДУХОВНОСТЬ И ДЕТИ. Елена Ємельянова, детский практический психолог, г.Киев

ДУХОВНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У РОДИНІ. Огірко О.В., Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького, м. Львів

ЦІННІСНО-АКСІОЛОГІЧНА ПРИРОДА СТИЛЮ ЖИТТЯ МОЛОДІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ. При-ходько Т. В., ст. викл. кафедри політології, соціології та соціальної роботи факультету соціології НТУУ»КПІ», м.Київ

ВІДРОДЖЕННЯ «МОЛОДОЇ ГВАРДІЇ» — НОВОЇ ДУХОВНОЇ МЕККИ. Рогатинська Л.Й., директор Благодійного фонду «Молода гвардія», м. Одеsа

ДУХОВНОСТЬ И СОЗДАНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО СЕМЬИ. Рубаник Ю.В., Международній благотворительній фонд «Сотворчество». г. Киев

ДИТИНА І РОДИНА У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Валентина Сазонова, Антон Сазонов. Асоціація «Мир.Краса. Куль-тура»

СОВІСТЬ І ПРОВИНА ЯК МОРАЛЬНІ ВИМІРИ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. Сулима-Камінська І. В., Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, м. Київ

ВОСПИТАНИЕ НА ОСНОВЕ ЛЮБВИ. Тарасов А.Н., БКПФ «По зову сердца», г. Киев.

Секція № 3: ДУХОВНІ ВИМІРИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ
Веде Ліана Мусатова, к.б.н., президент МБФ «Співтворчість» , Київ

HOMO ECONOMICUS: ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ. Баш А.С., Дніпропетровський Національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна м. Дніпропетровськ

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ДУХОВНОСТИ И ФИНАНСАХ. Грищук Александр, Международный благотворительный фонд «Сотворчество», г. Киев

ООН ТА ПІДТРИМКА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Ільчук О.В., Харків Студент магістратури Школи міжнародних та суспільних відносин Колумбійського університету, США.

СИМВОЛІКА ПОЛІТИЧНОГО ГРАФІТІ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ. Красовська З.В., Кафедра філософії, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут» , м.Київ

ДУХОВНОСТЬ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И РЕАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ. МалютаА.Н., Михалев А.Н., ЦГИ «Северная Звезда»

РОЛЬ И МЕСТО ДУХОВНОСТИ В ПРОЦЕССАХ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. Малюта А.Н., Мудрославная О.И., ЦГИ «Мальтийская Звезда», г.Днепропетровск

ПРОЦВЕТАНИЕ, ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ БОЖЬИМИ СРЕДСТВАМИ. Мусатова Лиана, к.биол.н., Международная Академия Развития «Сотворчество», г. Киев

ЭТИКА ХОЗЯЙСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Ляшенко Л.И., Донецкий На-циональный технический университет, Донецк

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. Новицкая Л.В., психолог, г. Киев

МОРАЛЬНІ ВИМІРИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ПОЛІТИЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ. Чижова О. М., Національний технічний університет України „КПІ», м. Київ

ДУХОВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА. Суботинов В., представительство Института Планетарного Синтеза в Одессе

Творча майстерня Галини Панів
Творча майстерня Ліани Мусатової
Творча майстерня Наталі Давидової.

26 травня 2006 р.

10.00 — 13.00 (Реєстрація учасників з 9.30 у НТУУ „КПІ», 7 корпус)
Пленарне засідання: ДУХОВНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
Веде Лариса Попова, д.м.н., проф., НМАПО

ПОЧЕМУ ВЫМИРАЮТ ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ? Апанасенко Г.Л., д.мед.н., профессор, зав. каф. КМАПО им. П.Л.Шупика, Киев

ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ. Чарльз Киркман, психолог, Калифорния, Сша

СО-ТВОРЧЕСТВО И ЕГО ЗАКОНЫ. Гоч В.П., Кулиниченко В.Л, Международная ассоциация специалистов по работе в причине

ПСИХОЛОГ В 21 ВЕКЕ. Попова Л.А., проф., доктор мед. наук, кафедра спортивной медицины и санологии НМАПО им. П.Л.Шупика, г. Киев

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПОСТЧЕРНО-БЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД. Овдей Светлана Васильевна, кандидат психологических наук, доцент. Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск

КОСМОФИЗИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ЭКОСОФИЯ — НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГО СОЗНАНИЯ. Вершинина Е.М,. Харьковский областной благотворительный фонд инновационных зна-ний, идей и технологий гуманизации, г. Харьков

МОРАЛЬНІ ВИМІРИ НАУКИ УПРАВЛІННЯ. Осипенко Г. М., Подільська районна в м. Києві державна адміністрація, м. Київ

ЯКОЮ ЛЮДИНА ПРИХОДИТЬ В ЦЕЙ СВІТ? Саннікова Л.П., Фонд збереження культурної спадщини України, м. Київ

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ. Сусская О.А., проф. кафедри психології МАУП, Інститут психології АПН України, Київ,

Перегляд відеофільму «Глубинный смысл вегетарианства».

Секція № 4. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМИ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ
Веде Людмила Кликова, Українська школа ландшафтної творчості «Оранта»

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ЖИЛЬЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ. Ермоленко К. А., г.Чернигов

АРІЙСЬКИЙ СИНТЕЗ ЯК ШЛЯХ ДО ВІДРОДЖЕННЯ ЕТИКИ. Карівець І.В., Національний університет «Львівська політехніка»

ЦЕЛЕБНЫЕ ЛАНДШАФТЫ УКРАИНЫ. Клыкова Л. Н., Украинская Школа ландшафтного творчества «Оран-та», г.Киев

ПОШУК РЕАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ТА ПРИРОДИ. Наталія Коваленко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. Кафедра філософії.

„ЯКБИ МОЦАРТ ЖИВ СЬОГОДНІ…», АБО МУЗИЧНА КЛАСИКА В ДУХОВНИХ ВИМІРАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА. Коханик І. М., Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Київ

ВИБРАЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО. Машир В.А., Запо-рожский Национальный Университет, г.Запорожье

ЭКОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ — ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Мухина Н.В., Харьковский областной бла-готворительный фонд инновационных знаний, идей и технологий гуманизации.

КАЛЕНДАРЬ НОВОГО ВРЕМЕНИ — ПРОГРАММА ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Майя Савицкая, г. Киев

ОТ ГАРМОНИЗАЦИИ И СИНХРОНИЗАЦИИ — К НОВОЙ ГАЛАКТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. Суханова Р.Ф., руково-дитель экологического центра » Камертон» г. Николаев.

Секція № 5: ЕТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН ТА СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВ’Я
Веде Петро Мовчан, к.філос.н., доцент, Міжнародна академія фундаментальних основ буття

КРИТЕРИИ ДЕСТРУКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В ДЕМОНОЛОГИИ И САТИРЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ. Бреусенко-Кузнецов А.А., Национальный технический университет Украины «КПИ»

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДУХОВНО ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ. Гончаренко М.С., Куйдина Т.М., Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина,

БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ САМОВРЯДНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ. Гордієнко О. В., лікар вищої категорії, українська асоціація по біоетиці, НМАПО ім. П.П. Шупика, центр сприяння суспільному розвитку ім. М. Пирогова, УРП Собор

ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ШОК. Кузнецова Т.В.. к.э.н., профессор кафедрі общей и практической психологии Института социальных наук МАУП.

ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР — ЗАПОРУКА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА. Кукулевська С.І., к.е.н., доктор філософіі. Міністерство освіти і науки Украіни

ЭТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ АСПЕКЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ. Микерова И.Е., г. Таллинн, Эстония

МОРАЛЬНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ. Морозов О. Л., Інститут держави і пра-ва імені В.М.Корецького, м.Київ

ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙ В КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСАХ. Северинчик О.П., Аспірант кафедри соціології, політології та соціальної роботи НТУУ»КПІ»

СУБЪЕКТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ XXI ВЕКА. Фисенко Н.П., Харьковский областной благотвори-тельный фонд инновационных знаний, идей и технологий гуманизации

Секція № 6: ЕНЕРГІЯ НОВОЇ ДОБИ: ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА
Веде Лариса Попова, д.м.н., проф., НМАПО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭНЕРГИЯМИ ПРОСТРАНСТВА — ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. Долгорукий Н.Н, целитель, г. Запорожье.

СОЦИАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я. Гордиєнко О.В., лікар вищої категорії, українська асоціація по біоетиці, НМАПО ім. П.П. Шупика, центр сприяння суспільному розвитку ім. М. Пирогова, УРП Собор

ПРОФЕСІЯ РЕДАКТОРА В АСПЕКТІ ІНКУЛЬТУРАЦІЇ. Жирун О.А., кандидат психологічних наук кафедри психології і педагогіки факультету соціологіїНаціонального технічного університету України„ Київський політехнічний інститут»

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЗАВИСИМЫМ ОТ СВОИХ ОБИД. Карелина Л.А., психокорректор, член кооординационного совета Творческого объединения «Интеллект Украины» при Европейской Академии Проблем Человека, Киев.

ЭТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ОБЩЕНИЯ КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ. Курило Л.В., Международный благо-творительный фонд «Сотворчество

ВЛИЯНИЕ МУСКУСА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА. Кучеров Ю. Н., г.Чернигов, ПП «Агриппа»,

ЕКОЛОГІЯ МИСЛЕННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. Мартиненко Н.М., Харківський державний медичний університет

АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ГАРМОНЧНОЙ ЛИЧНОСТИ. Марусенко Е. А., Шевердин К. Н., Украина, г. Луганск, Институт духовного развития человека Восточноукраинского на-ционального университета имени Владимира Даля;

МАЙБУТНЯ ЦИВІЛІЗАЦІЯ — ЦЕ МЕТА, А ЕТИКА — ЗАСІБ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ. Петюшенко Л. М., к.т.н., директор Центру розвитку дитини, людини та сім’ї «Сін», член правління Комітету з етики та гуманітарної експертизи, м.Київ

ЖИВАЯ БИОЭНЕРГЕТИКА. Виталий Щукин, Член Международного регистра комплементарной медицины, член Общероссийской ассоциации специалистов традиционной народной медицины и целителей,член Ассоциации специалистов народной и нетрадиционной медицины Украины. г. Севастополь

ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ
25 травня 2007 р. о 16.30

ВЕЛИКА ГРУПА СИНТЕЗУ «СПІВЗВУЧНІСТЬ НОВІЙ ЕПОСІ»
Веде Богдан Дробенко, Галина Панив, психолог, психодраматик, носій Євросертифікату з психотерапії, Львов

ТРЕНІНГ В СТИЛІ КОУЧИНГУ «СТВОРИ СВОЮ МРІЮ»
Веде Мусатова Ліана, МБФ „Співтворчість», Академія развитку, м. Київ

КАК БУТИ ЗДОРОВИМ
Веде Наталя Давидова, педагог, психолог, народный цілитель, Школа споконвічної мудрости, м. Житомир

ПОКАЗ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ